Gebruiksvoorwaarden van de website

De website van de vzw Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel (hierna “de Confederatie” genoemd) biedt gratis toegang tot bepaalde informatie.

Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding. 

De website geeft eveneens toegang, voor strikt professionele doeleinden, tot een aantal diensten en producten waarvoor betaald moet worden, zoals het opzoeken van erkende aannemers in België of aannemers die lid zijn van de beroepsorganisatie, de toegang tot de Belgische, Europese en Franse overheidsopdrachten (aanbestedingen) en de aankoop van juridische of economische publicaties, modelovereenkomsten, enz. 

A. Toegankelijkheid van de website

De Confederatie tracht in de mate van het mogelijke haar diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen. De storingen geven geen aanleiding tot vergoeding. 

De Confederatie  behoudt zich het recht voor de toegang van gebruikers tot haar site geheel of gedeeltelijk te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, onder meer in geval van duidelijke schending van deze voorwaarden door de gebruiker. 

B. Cookies 

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit. 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet opnieuw hoeft in te vullen bij ieder bezoek aan de site of van de ene pagina naar de andere bladert. 

Hoe gebruiken we cookies?

De website www.confederatiebouw.be maakt gebruik van de volgende cookies: 

Functionele cookies 

Deze cookies worden door ons inhoudsbeheersysteem DNN gebruikt om de goede werking van de site te waarborgen. Die zijn "first party" cookies waarvan de levensduur varieert tussen de duur van de sessie en 2 jaar. 

Analytische cookies 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics tracking cookies om anonieme verkeersgegevens te verzamelen over uw gebruik van de website.

Google Analytics verzamelt informatie, zoals de pagina's die u bezoekt op deze website, de browser en het besturingssysteem die u gebruikt en de tijd die u aan deze pagina's besteedt. Het doel van het verzamelen van deze informatie is om ons te helpen onze site te verbeteren voor toekomstige bezoekers. 

Wij staan niet toe dat Google onze analytische gegevens gebruikt of deelt. 

Deze informatie wordt opgeslagen door Google en is onderworpen aan haar privacy beleid (https://support.google.com/analytics/answer/6004245). 

Andere cookies

Bovendien gebruiken sommige video's op onze pagina's cookies om anonieme statistieken te verzamelen over hoe u op de pagina terecht bent gekomen en welke video's u hebt bekeken. 

Deze cookies zijn niet essentieel voor het functioneren van de site, maar vergemakkelijken uw navigatie. U kunt ze blokkeren of verwijderen, maar dit kan de goede werking van bepaalde elementen van de site belemmeren. 

De informatie in de cookies is niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren en wij hebben volledige controle over de gegevens. Deze cookies worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan hier aangegeven. 

Sociale media

We bieden links naar sociale media sites zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Vimeo en YouTube.  We gebruiken ook sociale media integratie functies zoals de "Vind ik leuk" en "Deel" knoppen. Deze sociale mediasites maken gebruik van cookies om uw IP-adres te verzamelen en de pagina te identificeren die u bezoekt. Zij zullen ook informatie over uw voorkeuren beschikbaar stellen aan derden. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt beheerd door het privacy beleid van deze derden. 

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen? 

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org.  U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken. 

Het accepteren van cookies via uw internetbrowser kan ook nodig zijn om bepaalde abonnementen of aankopen af te ronden en toegang te krijgen tot die delen van de site waarvoor gebruikersidentificatie vereist is. 

C. Gebruik 

De klant mag de website en de diensten online van de Confederatie  maar gebruiken voor strikt geoorloofde doeleinden. 

Zijn onder meer verboden: 

  • elk gebruik dat de integriteit van het hele netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes); 
  •  elke praktijk die de goede werking van de dienst van de beroepsorganisatie kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen; 
  • elk gebruik dat de reputatie van de beroepsorganisatie schade kan toebrengen; 
  • elk commercieel gebruik van de gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun  bestemming overeenstemt. 

Elke schending van de beveiliging van de servers of van het netwerk is verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen, alsook tot opschorting of beëindiging van de diensten. 

D. Wijziging van de website 

De Confederatie behoudt zich het recht voor de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten online op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen. 

E. Aansprakelijkheid 

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. De Confederatie is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden. 

Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen. De Confederatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens. 

Overigens vormt de beschikbare informatie geen beroeps- of juridisch advies. Zij creëert dus geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de geldende juridische teksten. Bovendien wordt deze informatie als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar zij kan na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. 

De Confederatie is niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Zij wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in haar computersystemen en voor elk plundering van gegevens dat daaruit kan voortvloeien. Niettemin gebruikt zij de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan. 

F. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Confederatie neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u ons Gegevensbeschermingsbeleid consulteren op onze website(s): http://www.confederatiebouw.be/privacy

G. Intellectuele eigendomsrechten 

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom. 

Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Confederatie Bouw. 

Sommige namen, tekens en logo's op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. 

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen. 

H. Links naar andere sites 

De website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. De Confederatie is echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor hun inhoud, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens. 

I. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Elke vordering omtrent de site moet, op straffe van verval, binnen het jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak worden ingeleid. 

De artikelen XII.6 §1, 8°, 7 §1, 8 en 9 van het Wetboek van economisch recht zijn niet toepasselijk op de bestellingen online.  

Elke juridische verhouding tussen De Confederatie en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.