News augustus 2012


CBB-H actief op sociale media

De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad is nu ook actief op Twitter, LindedIn, Facebook en Vimeo.
We volgen op Twitter de actualiteit, via LinkedIn wisselen met u van gedachten over onze producten en diensten, op Vimeo staan alle video's van de onderwerpen behandeld door de Cel Energie-Leefmilieu en op Facebook zijn we present voor evenementen (informatievergaderingen, opleidingen enz.).
U hebt direct toegang tot de pagina's van de CBB-H via de homepage van onze website.

Surf gerust eens langs om uitgebreider kennis te maken!

Nieuwe reglementeringen over afvalbeheer in Brussel

Twee nieuwe uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van de afvalstoffen werden op 2 augustus 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het eerste verplicht de ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen voortaan tot registratie. Deze procedure is vrij eenvoudig maar zal binnen een termijn van zes maanden moeten worden uitgevoerd. Tijdens die periode kan via een overgangsregeling van deze reglementering worden afgeweken.

Het tweede betreft de sorteerplicht die al enkele jaren geldt voor gezinnen en die nu ook verplicht zal worden voor de producenten en houders van afvalstoffen andere dan huishoudelijke. Deze afvalstoffen zijn hoofdzakelijk papier, karton, PMD, glas en gevaarlijke afvalstoffen die in de toekomst moeten worden gescheiden van de rest van de afvalstoffen. Deze sorteerplicht zal in werking treden op 2 februari 2013 voor papier en karton en op 2 februari 2014 voor de andere stromen.

Het is mogelijk milieuvergunningen en -attesten elektronisch aan te vragen!

Een besluit dat geldt voor het Brussels gewest en dat dateert van 19 juli 2012 bepaalt voortaan de mogelijkheid om milieuvergunningen en -attesten elektronisch aan te vragen. Het besluit spreekt nog niet over tijdwinst in vergelijking met de bestaande procedure maar dit initiatief wijst op de wens van bepaalde besturen om het milieu te beschermen door het papierverbruik te verminderen. Dit initiatief zou, op termijn, eventueel bij de administratieve vereenvoudiging kunnen opgenomen worden.

Raadpleeg het besluit