Belgische Federatie van de Tegelzetters en Mozaïekbewerkers

INDIVIDUEEL DIENSTBETOON

Sociale vraagstukken:

Arbeidsreglementeringen, contracten, collectieve arbeidsovereenkomsten, gewaarborgd loon, sociale documenten, sociaal statuut van de werknemer, weerverlet- en getrouwheidszegels, regelingen voor beroepsopleiding, veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaatsen, betrekkingen met de RSZ, dimona, tijdelijke werkloosheid, ...;

Juridische problemen:

Reglementering overheidsopdrachten, relaties met leveranciers, klanten en architecten, specifieke bouwreglementeringen zoals vestigingswetgeving, erkenning, strijd tegen sluikwerk.

Fiscale kwesties:

BTW, directe belastingen, belastingen op vastgoed, registratierechten, …

Economische vragen:

Boekhouding van uw onderneming, prijsreglementering, investeringspremies, premies en formaliteiten voor export, kredieten, statistische gegevens.

Milieu en normalisering:

Bouw- en milieuvergunningen, reglementering van inert afval, gevaarlijk afval en verpakkingsafval, sanering van vervuilde terreinen, invoering van kwaliteits- en veiligheidscertificeringen.

Administratieve dienstverlening

Achterstallige schuldvorderingen: Onze federatie beschikt eveneens over een kosteloze dienst voor de inning van uw achterstallige schuldvorderingen. Indien U een klant hebt (privé of publiek), die niet kan of wil betalen, dan trachten wij hem tot betere gevoelens aan te manen. Indien U besluit tot een gerechtelijke procedure, dan staan wij u bij met raad en daad.