Belgische Federatie van de Tegelzetters en Mozaïekbewerkers

WTCB-dossiers

Minimaliseren
WTCB-dossiersDe volledige documenten zijn hier beschikbaar voor onze ledenOplossingen om niveauverschillen tussen tegels te vermijden  
Hoogteverschillen tussen tegels vormen wel vaker een punt van discussie op de bouwplaats. Om deze verschillen zo klein mogelijk te houden, kunnen tegelzetters bij de plaatsing teruggrijpen naar nivelleersystemen. Dit artikel geeft een beschrijving van deze uitvoeringsaccessoires en gaat dieper in op de toepassing ervan.
Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen

De term inloopdouche dekt alle douches zonder drempel of met een drempel met zeer beperkte hoogte (max. 2 cm). De ondergrond bestaat doorgaans uit een dekvloer, betegelbare bouwplaten of een geprefabriceerde douchebak. Dergelijke douches hebben definitief hun plaats veroverd in de moderne badkamer. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de manier waarop de waterdichting ervan tot stand gebracht moet worden.

De verschillende plaatsingstechnieken voor vloerbetegelingen De verschillende plaatsingstechnieken voor vloerbetegelingen


Gelet op het grote aantal belastingen waaraan vloerbetegelingen blootgesteld kunnen worden (druk- en trekspanningen, ...), is een zorgvuldige en nauwkeurige plaatsing zeer belangrijk. dit artikel heeft tot doel om de verschillende problemen waarmee men geconfronteerd kan worden op een rijtje te zetten en de toe te passen plaatsingstechnieken te belichten.


Vochtgehalte van dekvloeren en beperkingen van de droogtijd


Vochtgehalte van dekvloeren en beperking van de droogtijd


De alsmaar strikter wordende bouwkalenders leiden niet zelden tot een inperking van de uitvoe- ringstermijnen voor de afwerkingen en bijgevolg ook van de droogtijd voor de dekvloeren (en voor beton in het algemeen). Een te grote hoeveel- heid restwater in de dekvloer kan echter aanleiding geven tot schade aan de afwerkingsmaterialen (bv. soe- pele voerbekledingen, parket, harsge- bonden bedekkingen, ...

Gespoten polyurethaanschuim als vloerisolatie


Het gebruik van in situ gespoten polyurethaanschuim (PUR) als thermische vloerisolatie is een vaak toegepaste techniek. In dit artikel volgt een beknopte beschrijving van het referentie- en kwaliteitskader voor deze werkwijze


Ontkoppelingssystemen voor tegelvloeren
Tegenwoordig wordt er in een vloeropbouw tussen de ondergrond en de tegels alsmaar vaker gebruikgemaakt van systemen voor ontkoppeling, scheuroverbrugging, spanningsverdeling, akoestische of thermische verbetering, drainage en/of waterdichting. Deze systemen zouden het immers mogelijk moeten maken om het aantal schadegevallen te reduceren en – aangezien men voor het aanbrengen van de afwerkingslaag volgens de fabrikanten niet hoeft te wachten tot de krimp van de dekvloer volledig achter de rug is – de totale bouwduur te verkorten.

Etics met harde bekledingen
Samengestelde systemen bestaande uit in situ verlijmde harde bekledingen op een buitenisolatie (ETICS met harde bekledingen) kennen een groeiend succes (zie de WTCB-Dossiers 2011/4.11). Het WTCB is op vraag van verschillende Technische Comités van start gegaan met een aantal studies en onderzoeken om de prestaties van deze systemen in kaart te brengen en bij te dragen aan de opstelling van een referentiedocument omtrent de aan het systeem en zijn onderdelen te stellen prestatie-eisen en de ontwerp- en uitvoeringsaanbevelingen. Dit artikel stelt een deel van de onderzoeksresultaten voor onder de vorm van aanbevelingen.

Toelaatbare niveauverschillen tussen gelijmde keramische vloertegels
Niveauverschillen tussen aangrenzende vloertegels kunnen verschillende ongemakken veroorzaken.
Zo kunnen ze – in het bijzonder bij 'strakke' vloerafwerkingen – als esthetisch storend ervaren worden, hinder teweegbrengen bij het belopen ervan en zelfs aanleiding geven tot schade wanneer ze bereden worden door materieel met kleine, harde wieltjes.
Daarom zijn er objectieve beoordelingsmethoden en criteria nodig om op voorhand duidelijke afspraken te kunnen maken en aldus discussies op de bouwplaats te kunnen beslechten.

Plaatsing van dunne XL- en XXL tegels  
Dankzij de huidige technologieën is het mogelijk om alsmaar dunnere en grotere keramische tegels te produceren die zowel gebruikt kunnen worden voor vloeren als voor wanden. Zoals reeds aangehaald werd in het WTCB-Dossier 2014/1.2, vergt de plaatsing van zulke tegels echter bijzondere aandacht. In dit artikel gaan we daarom dieper in op een aantal bijzondere aspecten zoals de manipulatie, het versnijden, de verlijmings­techniek en de voegen ervan.

Plaatsing van buitenvloeren op tegeldragers: voor-en nadelen

Op initiatief van de Technische Comités Steen en Marmer en Harde muur- en vloerbekledingen heeft het WTCB een werkgroep in het leven geroepen die zich toelegt op de voorbereiding van een Technische Voorlichting over buitenterrassen op de volle grond. Dit artikel heeft tot doel om één van de plaatsingstechnieken die weerhouden kunnen worden in de context van buitenvloeren in de kijker te stellen: de plaatsing op tegeldragers.
Scheurvorming in keramische of natuurstenen buitenbetegelingen

Scheurvorming in keramische of natuurstenen buitenbetegelingen is een veel voorkomend fenomeen. Ongeacht de bouwwijze en ondanks het naleven van alle gebruiksvoorschriften blijven microscheurtjes in keramische en natuurstenen betegelingen inherent aan dit vloerbedekkingstype. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat buitenbetegelingen blootstaan aan een uitzonderlijk hoge blootstellingsgraad. We overlopen in dit artikel de belangrijkste oorzaken van dit fenomeen.

 Vervormbaarheid van mortellijmen en voegmortels

De vervormbaarheid van mortellijmen en voegmortels is een belangrijke parameter voor de spanningsopbouw in een vloercomplex. Dit artikel beschrijft de genormaliseerde proefmethode en de bijhorende classificatie en geeft aanbevelingen voor het gebruik van vervormbare mortellijmen en voegmortels.
Slijtage van harde vloerbedekkingen


Belastingen die een vloerbedekking bestaande uit keramische tegels of natuursteentegels kunnen beschadigen. Classificatie van de ruimten volgens de graad van belasting (gebruiksklassen). Beschrijving van de verschillende proefmethoden ter bepaling van de slijtsterkte van harde vloerbedekkingen, aanbevelingen voor de slijtsterkte, afhankelijk van de gebruiksklasse en het materiaal (al dan niet geglazuurde keramische tegel, natuursteentegel).

Volledige artikel
Cementgebonden gietvloeren

Specificaties en karakteristieken van gietvloeren. Deze term slaat op alle dekvloeren, uitvlaklagen en industriële eindafwerkingen die uitgevoerd worden met erg vloeibare, zelfverdichtende mortel.

Volledige artikel

Het TC 'Harde muur- en vloerbekledingen'

Voorstelling van dit Technisch Comité en kort overzicht van zijn activiteiten op het vlak van onderzoek en informatieverspreiding.

Verkleuring van marmers

Beschrijving van een WTCB-onderzoek naar de oorzaken van de geelbruine verkleuring bij witte marmers in het algemeen en bij Carrarisch marmer in het bijzonder, die doorgaans enkele maanden na de plaatsing optreedt. Bepaling van de aanbevolen plaatsings- en onderhoudsvoorwaarden, waardoor men het risico op vlekvorming tot een minimum kan beperken, preventieve behandelingen en mogelijke ontvlekkingstechnieken.

Volledige artikel
Dekvloermortels en dekvloeren : eigenschappen en eisen

Analyse van de inhoud van de in 2002 gepubliceerde Belgische norm NBN EN 13813, met bijzondere aandacht voor de eisen die gesteld worden aan dekvloermortels, de aanmaak van dekvloermortels en de proeven die uitgevoerd moeten worden met het oog op de CE-markering ervan.

Volledige artikel
    
CE-markering van tegellijmen
 
Na de afbakening van het toepassingsdomein van de Belgische norm NBN EN 12004, die de CE-markering voor tegellijmen sedert 1 april 2004 verplicht maakt, en de definiëring van de terminologie, geeft dit artikel een overzicht van de specificaties waaraan tegellijmen moeten voldoen.

Volledige artikel