Technische Voorlichtingsnota
 
TV 228 Natuursteen

Interactief raadpleegbaar elektronisch document dat een databank bevat met fiches die de bijzonderste kenmerken weergeven van de tegenwoordig meest gebruikte natuurstenen in België. Daarnaast biedt deze TV ook een handleiding voor de keuze van een natuursteen volgens de beoogde toepassing.
 
 

TV 276 - Leidraad voor de goede uitvoering van terrassen

Leidraad voor de goede uitvoering van terrassen en garage-inritten op de volle grond

Deze Technische Voorlichting heeft als hoofddoel om de uitvoerder en de ontwerper van het project te helpen bij de keuze van de meest geschikte materialen en plaatsingstechnieken voor de uitvoering van een buitenterras op de volle grond.

TV 227 Muurbetegeling
Document dat dieper ingaat op de plaatsing (gevels en binnenmuren) van keramische muurtegels, muurtegels van natuursteen, glas, porselein en analoge producten of harsgebonden muurtegels : de meest courante belastingen en eisen waaraan een muurbetegeling moet voldoen; materialen (tegels), stel- en voegproducten, toebehoren; ondergronden (types, toleranties); uitvoering van een muurbetegeling, oplevering, onderhoud; overzicht van de vaakst voorkomende schadegevallen en aanbevelingen ter beperking ervan. De bijlage bevat een Memorandum voor de keuze en de uitvoering van muurbetegelingen.
 
TV 237 Vloerbetegeling
Deze Technische Voorlichting kan beschouwd worden als een referentiedocument voor harde vloerbekledingen. Na een overzicht van de classificatie, de eigenschappen en de keuzecriteria voor keramische tegels, geeft deze TV een overzicht van de classificatie en eigenschappen van de stel- en voegproducten en de hulpmiddelen. Vervolgens komen de verschillende te betegelen ondergronden aan bod, samen met de mogelijke schikkingen, de plaatsingstechnieken, de opleveringscriteria, het onderhoud en de pathologie. Tenslotte bevatten de drie bijlagen aan het einde van het document nog de UPEC-classificatie van de ruimten, een memorandum voor de keuze en plaatsing van een tegelvloer en de diverse plaatsingsoperaties.
 
TV 189 Dekvloer
Eerste deel van een leidraad voor de goede uitvoering van dekvloeren voor niet-industrieel gebruik, bestemd om na verharding een bedekking te ontvangen : samenstellende materialen van een dekvloer; prestatie-eisen; dekvloertypen; dikte en samenstelling; eisen inzake de draagconstructie; termijnen voor de inbedrijfsname, controle en keuring van de dekvloer; begrippen inzake thermische en akoestische isolatie en hun toepassing. Bijlagen : memorandum voor de keuze en uitvoering van een dekvloer, proefmethoden.
 
TV 193 Dekvloer
Beschrijving van de uitvoering van dekvloeren bestemd voor een vloerbedekking en van hun eventuele onderlagen (aanvulling op de TV 189): voorafgaande controle voor de uitvoering van een dekvloer en vóór en tijdens de uitvoering te nemen voorzorgen, uitvoering van een ondervloer (eisen gesteld inzake ondervloeren, beton- en mortelsamenstelling voor ondervloeren), uitvoering van dekvloeren (hechtende dekvloeren, niet-hechtende dekvloeren, zwevende dekvloeren, dekvloeren voor verwarmingsvloeren), uitvoering van speciale dekvloeren (zelfnivellerende dekvloeren, spijkerbare dekvloeren, harsgebonden dekvloeren, droge dekvloeren, geprefabriceerde vloerplaten en andere soorten dekvloeren), uitvoering van de voegen in dekvloeren (voegen in dekvloeren, stortnaden), bijzondere karakteristieken van dekvloeren (oppervlaktecohesie, vochtgevoeligheid, interactie met de afwerkingsproducten, draagvermogen van de zwevende dekvloer). In bijlagen; karakteristieken van schuimbeton, geëxpandeerde-kleigranulaten, licht beton op basis van geëxpandeerde granulaten en licht beton, evenwichtsvochtgehalte, fijnheidsmodulus.
 

TV 196 Balkon
 
Document, gebaseerd op een studie van vaak voorkomende gevallen van schade aan balkons alsook van hun oorzaken. Ontwerp, uitvoering en onderhoud van balkons, galerijen, balkons-terrassen en loggia's: basiseisen waaraan balkons moeten voldoen volgens de Europese richtlijn met betrekking tot bouwproducten (CE 89/106 - CPD Construction Products Directive), draagconstructie (balkons van beton, hout, metaal, speciale aandachtspunten), afdichting (dichtingsmembranen, dichtingspleister, bijzondere aandachtspunten), vloerbedekking (gelijmde of gemetselde tegels, niet-hechtende vloerbedekking), waterafvoer (ontwerp van het waterafvoersysteem, af te voeren waterdebieten, waterafvoersysteem, bijzondere aandachtspunten), leuningen (geometrie en mechanische sterkte, fabricatie, verwerking), inrichting van balkons (scheiding tussen privatieve delen, buitenluiken), onderhoud van balkons.
 
TV 213 Vloer Natuursteen
Verschillende soorten steen die voor vloerbedekking worden gebruikt, keuzecriteria voor steen volgens de bestemming, procedure voor de technische controle van tegels vóór de plaatsing, beschrijving van vier technieken voor de plaatsing van de meest gebruikte natuursteen (traditionele plaatsing, plaatsing met mortel op een harde ondergrond, plaatsing met lijmmortel op een dekvloer en plaatsing in een verse dekvloer), minimumprestaties waaraan de ondergrond moet voldoen volgens de plaatsingswijze, minimumprestaties waaraan een afgewerkte vloer moet voldoen (oplevering van het werk), bescherming en onderhoud van vloeren .
 
TV 220 Blauwe Hardsteen
 

Aard en oorsprong van blauwe hardsteen in België (definitie, localisatie en beschrijving van de vindplaatsen, karakteristieken van de ontginning en het zagen, labels en certificatie), productie en afmetingen, behouwingen en afwerking van Belgische blauwe hardsteen of "Petit Granit", karakteristieken van dit gesteente, structuurbijzonderheden, factoren die zijn technische eigenschappen beïnvloeden (aanvaardingscriteria), bijzonderheden van het uitzicht en handelscategorieën, onderhoud en bescherming van blauwe hardsteen (onderhoud van een binnenvloer, reiniging en mogelijkheden voor de bescherming van buitentoepassingen van blauwe hardsteen).
 
TV 228 Natuursteen
Interactief raadpleegbaar elektronisch document dat een databank bevat met fiches die de bijzonderste kenmerken weergeven van de tegenwoordig meest gebruikte natuurstenen in België. Daarnaast biedt deze TV ook een handleiding voor de keuze van een natuursteen volgens de beoogde toepassing.