Direkte dienstverlening
DE OMZENDBRIEF - C0MMUNICATIE MET DE LEDEN
De omzendbrief van BEVAD verschijnt 8 maal per jaar en brengt nieuws over activiteiten en realisaties van de vereniging.Eveneens wordt er aandacht besteed aan nieuwe technische documenten en wetteksten van belang voor het beroep.

TECHNISCHE VRAGEN - DOE EEN BEROEP OP UW SECRETARIAAT
BEVAD is vertegenwoordigd in meerdere toonaangevende technische commissies in de schoot van het WTCB en verschillende ministeries.Vanuit deze ervaring en de eigen know-how wordt een oplossing gezocht voor Uw technische vragen.Deze worden beantwoord per E-mail,fax, brief of telefoon.Elk probleem wordt op maat in overleg met de aannemer opgelost.

TECHNISCHE BIJSTAND OP DE BOUWPLAATS - ROEP DE BEVAD-EXPERT
Wanneer zich een accuut probleem voordoet op de bouwplaats, bijvoorbeeld een lek in de dakafdichting,kan beroep gedaan worden op de expert die in opdracht van BEVAD werkt. Deze expert begeeft zich naar de bouwplaats, onderzoekt het probleem en probeert een oplossing voor te stellen die zowel de bouwheer als de aannemer bevredigt.
Deze expert werd door BEVAD zelf geselecteerd en werkt ook volledig binnen de BEVAD-filosofie.

JURIDISCHE VRAGEN - JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN EIGEN AAN HET BEROEP
BEVAD richt zich in dit domein vooral naar de problematiek van de garantie en aansprakelijkheid bij dichtingswerken.Voor opzoeking van rechtspraak en meer gespecialiseerde juridische vraagstukken wordt samengewerkt met de juristen van de nationale confederatie bouw en de vereniging van de aannemers van de voltooiing.

INFORMATIEAVONDEN - TOEGEPASTE ALGEMENE BEDRIJFSKENNIS
Inspelend op de actualiteit worden informatieavonden ingericht rond bijvoorbeeld milieuwetgeving. Ontmoetingsavonden worden nu en dan georganiseerd om onze beroepsvereniging voor te stellen.

AVONDCURSUSSEN - SPECIFIEKE BEDRIJFSKENNIS VOOR DAKAFDICHTERS
Meermaals per jaar worden opleidingsavonden ingericht rond onderwerpen die specifiek verbonden zijn met het beroep van dichtingswerker.Zo kwamen ondermeer al aan bod: Garantie en aansprakelijkheid,Kostprijsberekening,ATG-keuringen voor dichtingsmaterialen,...
In de lente van 2004 loopt er een volledige opleidingssessie over CE markering en over de basisnormen inzake preventie tegen brand en ontploffing specifiek toegespitst op het beroep van de dakafdichter.

STUDIEDAGEN EN STUDIEREIZEN - UNIVERSELE KENNISVERGARING
Minstens één maal om de twee jaar organiseert onze vereniging haar studiedagen in Wallonië en Vlaanderen. Tijdens deze studiedagen wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van technologie en worden nieuwe technische documenten voorgesteld. Deze dagen richten zich niet alleen tot onze eigen aannemers, doch zijn ook bestemd voor architecten, openbare besturen, hoofdaannemers,...
Studiereizen worden georganiseerd naar bijvoorbeeld het salon 'Dach und Wand' in Duitsland. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, worden ook bezoeken gecoördineerd aan fabrikanten van dakrollen, isolatie,...

BIBLIOTHEEK - OPZOEKINGSWERK
Op het secretariaat van BEVAD bevindt zich een uitgebreide documentatie van technische documenten zoals technische goedkeuringen, technische voorlichtingsnota's,...
De bibliotheek huisvest eveneens wetteksten en normen die belangrijk zijn voor het beroep.
Naast dit alles is er ook een uitgebreide commerciële documentatie.
Het secretariaat en dus ook de bibliotheek zijn alle werkdagen vrij toegankelijk voor de leden.

PROMOTIE VAN DE LEDEN - KWALITEIT VAN BEVAD-LEDEN AANPRIJZEN
Jaarlijks geeft BEVAD haar nieuwe ledenlijst uit.Deze ledenlijst bevat voor elke aannemer-lid een inlichtingenfiche zodanig dat de gebruiker onmiddellijk een zicht heeft op de structuur van de onderneming, de gebruikte materialen en het soort van werken dat wordt uitgevoerd.
Deze ledenlijst wordt op aanvraag gratis bezorgd aan potentiële klanten van onze leden zoals architecten, hoofdaannemers,particulieren, openbare besturen,...
Via de gids voor de eigenaar die elk jaar door de confederatie bouw wordt uitgegeven, worden onze leden middels een publiciteit gepromoot naar de particuliere opdrachtgever.
BEVAD werkt regelmatig mee aan artikelen die verschijnen in gepecialiseerde bouwvakbladen. Door deze artikelen worden ook steeds de professionele aannemers-leden van BEVAD gepromoot.

HANDBOEK VOOR DE DAKAFDICHTER - UNIFORMITEIT IN TECHNOLOGIE EN TERMINOLOGIE
Ten behoeve van de opleidingen dakafdichter georganiseerd in opleidingscentra en scholen heeft BEVAD het handboek voor de dakafdichter ontwikkeld. Het beschrijft de huidige stand van technologie van het platte dak in een eenvoudige taal en het is geïllustreerd met perspectieftekeningen in vier kleuren.
Het boek wordt ook gebruikt voor de introductie van nieuwe werknemers op de onderneming. Het handboek is al aan haar tweede editie toe vanwege het succes. Telkenmale er een nieuwe editie uitkomt,ontvangt elk lid een gratis exemplaar. De handboeken zijn te koop bij het fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid.

GARANTIEVERZEKERING OP DICHTINGSWERKEN - INVESTERING VAN DE KLANT DUBBEL BESCHERMEN
Exclusief voor haar leden heeft BEVAD met een Belgische verzekeringsmakelaar een verzekeringspolis onderhandeld die dichtingswerken van platte daken dekt voor een periode van 10 jaar op materiaal en uitvoering.
De procedure om een dekking voor een werk aan te vragen is heel eenvoudig en de premie is zeer voordelig. Een ander groot voordeel is dat er geen systematische tussenkomst nodig is van een controlebureau om de werken te laten verzekeren.Dit komt doordat BEVAD aansluitingsvoorwaarden heeft die bij elk kandidaat-lid eerst getoetst worden.


UITGAVE BROCHURES EN DOKUMENTEN - HULPMIDDELEN BIJ DE ORGANISATIE VAN HET DAKAFDICHTINGSBEDRIJF
BEVAD heeft meerdere beroepsspecifieke documenten ontwikkeld die gratis ter beschikking van de leden gesteld worden:
* waarborgbewijs
* algemene offerte- en aannemingsvoorwaarden
* brochure brandveiligheid bij dichtingswerken
* onderhoudscontract
* brochure kostprijsberekening bij dichtingswerken
* brochure de gasfles
Dit zijn maar enkele voorbeelden.Voortdurend worden nieuwe zaken ontwikkeld op vraag van de aannemers en inspelend op de actualiteit.

LEDENVERGADERING EN BANKET - ONTSPANNING EN INSPRAAK
Jaarlijks worden de leden uitgenodigd op een algemene ledenvergadering en banket.Het is een moment waarop de jaarrekeningen van de vereniging worden voorgesteld en waar de leden hun mening kunnen zeggen over de dienstverlening van de beroepsorganisatie. Tijdens het daaropvolgend banket kan in een vriendschappelijke sfeer gepraat worden met de collega's.

PRAKTISCHE OPLEIDINGEN BRANDVEILIGHEID EN ALGEMENE VEILIGHEID - UITVOEREND PERSONEEL BEWUST MAKEN
Sedert meer dan 10 jaar besteedt BEVAD extra aandacht aan het uitwerken van hulpmiddelen die de integratie van veiligheid binnen de onderneming vergemakkelijken zowel voor kaderpersoneel als voor het dagelijks uitvoerend personeel op de bouwplaatsen.
Een van die hulpmiddelen zijn de praktische doe-opleidingen die de vereniging organiseert op de openluchtterreinen van de nationale vereniging voor beveiliging tegen brand en binnendringing(NVBB) in Neder-Over-Heembeek.
De opleidingen brandveiligheid leren de cursisten omgaan met het beheersen van branden in alledaagse situaties om dit daarna toe te passen bij gesimuleerde werfsituaties op een plat dak dat werd uitgebouwd op zeecontainers.
De opleidingen algemene veiligheid leren omgaan met harnassen, levenslijnen,randleuningen en leren hoe ergonomisch het werk te organiseren.
Deze opleidingen staan exclusief open voor leden en worden erkend door het Fonds vcor Vakopleiding in de Bouwnijverheid en door het NAVB.

KORTINGEN VOOR DE LEDEN - RENDEMENT VAN HET LIDGELD IN CONCRETE CENTEN
De leden genieten van verschillende kortingen telkens zij deelnemen aan studiedagen, opleidingsprogramma's, studiereizen,...
Er worden eveneens subsidies voorzien voor leden die een beroep doen op de technische bijstand op de bouwplaatsen.

RECHTSTREEKSE TUSSENKOMSTEN BIJ OVERHEDEN - PROBLEMEN BIJ OVERHEDEN AANKAARTEN
Leden kunnen problemen ondervinden bij bestekvoorschriften uitgegeven door openbare besturen.
Naargelang het geval zal BEVAD rechtstreeks bij die openbare besturen tussenkomen voor een individuele aannemer of voor een groep van aannemers of in het belang van heel de sector.