Wie zijn we?

De Belgische Federatie van Aannemers van Natuursteenbewerking, afgekort Confederatie Bouw Natuursteen, is een vereniging zonder winstoogmerk ontstaan uit een recente vereniging van de Koninklijke Bond der Meester-Steenhouwers van België, opgericht in 1946 en de Nationale Bond der Meester-Marmerbewerkers van België, opgericht in 1955. Die vereniging is tot stand gekomen na een jarenlange onderlinge samenwerking en rekening houdend met de ontwikkelingen in de markt. Het onderscheid tussen steenhouwers en marmerbewerkers is in de loop der jaren immers steeds kleiner geworden. Bovendien vallen deze beroepen sinds 1 september 2007 onder dezelfde categorie van activiteiten bepaald door de vestigingswet, met name tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.

De Federatie groepeert 8 plaatselijke verenigingen en telt 160 aannemers steenhouwers en/ of marmerbewerkers verdeeld over heel het land.

Haar doelstelling bestaat in het vertegenwoordigen van haar leden en het opzetten van actitiviteiten en diensten die hun belangen ten goede moeten komen. Zij heeft ook tot taak initiatieven te steunen op gebied van beroepsopleiding en beroepspromotie.

Onze Federatie vertegenwoordigt volgende activiteiten:

  • bewerken en plaatsen van natuursteen, grafmonumenten
  • aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels in natuursteen, gehouwen steen
  • bouwen van open haarden, sierschouwen, enz.
  • gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.

Jaarlijks wordt aan de leden van onze Federatie een Ledenbrevet en een Kwaliteitscharter voor de plaatsing van grafmonumenten uitgereikt. Het Kwaliteitscharter is een garantiegetuigschrift waardoor de aannemer die het attest voor de uitoefening van de tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten bezit, zich verbindt tot een kwaliteitsvolle uitvoering van de werken, met tienjarige garantie, te rekenen vanaf de datum van de facturatie.